HEAD BG

ЧЛЕНСТВО ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Членството във Варненска търговско-индустриална камара е доброволно. Камарата има преки, асоциирани и почетни членове и член-кореспонденти.
Преки членове на Камарата могат да бъдат:
• юридически лица, извършващи или подпомагащи стопанска дейност;
• физически лица, които са регистрирани по съответния ред за извършване на стопанска дейност;
• съюзи, научни институти, сдружения на юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност.

Член-кореспонденти на Камарата могат да бъдат ректори на университетите, арбитри от доброволните арбитражи, представители на местната и държавната власт и на чуждестранни камари.

Почетни членове на Камарата могат да бъдат лица от страната и чужбина с особени заслуги за постигане на нейните цели и задачи.

Асоциирани членове на Камарата са действащи фирми, вписани от нея в единния доброволен Регистър на БТПП.

Нови членове на Камарата се приемат на основание писмена молба до Управителния съвет. Молбата по образец (в PDF формат) е придружена от:
• регистрационна карта (образец в PDF формат);
• актуално съдебно удостоверение;
• поръчителство от фирма-пряк член на Камарата;
• последен заверен годишен баланс на фирмата;
• две снимки на ръководителя на фирмата.

Членството се получава след положително решение на Управителния съвет на Камарата и след заплащане на членски внос. То се удостоверява с членска карта. Стойността на членския внос се определя, съгласно устава, от Управителния съвет и е в зависимост от персонала и характера на дейност на фирмата.

Членството се прекратява:
• с тримесечно писмено предизвестие до УС;
• при обявяване в несъстоятелност;
• при прекратяване на юридическа личност;
• по решение на УС за системни и груби нарушения на уставните задължения;
• при невнасяне на годишния членски внос.